Для отримання скан-копій документів звертайтеся на електронну пошту [email protected]

03.01.1933

COPY of a LETTER FROM JERRY dated the 3/1/33 received at Tzaneen 2/2/33

My dear Israel,

 I am winning in this battle.

Great guns have come down, admit my correctness of action, my enemy is being removed & I am being vested with greater responsibilities! ---- I am controlling to-day 270 men & woman, of whom many [have] high qualifications (office staff of 24 men & women).

Will you believe me that I am busy?....Eh?-----

I feel elated!------ Will that last?-------

I am starting my bridge: my machines are growing, my men got bread to-day & I, too break my 4 days bread fast & you SEND ME NO MONEY from home.

It is bed time& I have a hard long day tomorrow.

Jerry.

 

COPY A LETTER FROM JERRY dated the 4/1/33

Received at Tzaneen 2/2/33.

My dear Israel,

I must write again and ask you to post these noted to the others. My victory is complete, there  is no doubt about It . They are treating me differently  now! They moved me over to a better room, they even packed my things for me, so as not at to give me trouble & work. They pay for my room & service. An excellent housewife.

They instructed the manager of the Stolovaia [works canteen] to prepare for me special food at any time day & night. They told him by way of an order that the best I ask should be given me. They ordered the manager of the provision store to give me everything without waiting before time & double rations. They are forcing me to take “Galoshi”(?) at once etc. etc. etc.     I threatened to go!

And though I say it myself, dear Israel, I see how much they do respect & like me! Why, I do not know!

I am speaking of my men, of all them. I love them, I have infinite patience with them, I teach them, I do everything for them & above all, I rarely shout & never, never deceive them.--- And they know it & they know that I do not let them wait, --- & as this latter trait is a rare phenomenon  here, I win over their entire respect.

I need just mention, -- & they  do it.---- Really wonderful.----- So  this is my first evening in my new quarters, new home, a warm large room with many plants, a huge, huge Ikon& holy water& an earthen floor. It is so hot in the room that I sit in pyjamas &  write. This has not happened for 5 months. ------ I have now 2 klg sugar, so much that I have rarely seen anything like it, also bread (hurrah) & ”pavidla” i.e. apple jam. Fancy that all of a sudden.--------------------------------------------------------------------

Well Israel, they still insist on my being in charge, though I have asked time and again to give me a less responsible post. I shall still continue begging to let me off with something less. Remember first that I have never just built a huge 120 feet high arch bridge before, that I am only a “Railway Specialist” (hey?...) & further that I am a foreigner not acquainted with  local socialistic work.---

I rub my eyes to understand it & fail. Please send me NO MONEY please. I require nothing. If I shall I’ll let you know.

JERRY.  

03.01.1933

КОПІЯ ЛИСТА ДЖЕРІ від 03.01.33, отримано в Цаніні 2.02.33

Мій дорогий Ізраелю,

Я перемагаю в цій битві.

Великі шишки зійшлись разом, визнали правильність моїх дій, мого ворога прибирають, а на мене покладається більша відповідальність! ---- Сьогодні я контролюю 270 чоловіків і жінок, багато з яких [мають] високу кваліфікацію (офісний персонал з 24 чоловіків і жінок).

Ви повірите мені, що я зайнятий?...Га?-----

Я відчуваю піднесення!------ Чи триватиме це?-------

Я розпочинаю свій міст: моїх машин збільшується, мої люди сьогодні отримують хліб, і я теж зупиняю свій 4-денний піст, а ви НЕ ВИСИЛАЙТЕ МЕНІ ГРОШЕЙ з дому.

Настав час спати, і у мене завтра важкий довгий день.

Джеррі.

 

КОПІЯ ЛИСТА ДЖЕРІ від 04.01.33

Отримано в Цаніні 2/2/33.

Мій дорогий Ізраелю,

Я повинен написати ще раз і попросити вас надіслати ці нотатки іншим. Моя перемога повна, в цьому немає жодних сумнівів. До мене тепер ставляться по-іншому! Вони переселили мене в кращу кімнату, вони навіть упакували мої речі за мене, щоб не завдавати мені проблем і роботи. Вони платять за моє приміщення та обслуговування. Відмінна господиня.

Вони доручили завідувачу «Столової» готувати для мене спеціальну їжу в будь-який час дня і ночі. Вони сказали йому як наказ, щоб давати мені найкраще, про що я прошу. Вони наказали менеджеру провізійного магазину давати мені все передчасно та у подвійному розмірі. Якось вони примушували мене взяти «Галоші»(?) і т. д. і т. д. і т. д. Я погрожував піти!

І хоча я сам це кажу, дорогий Ізраелю, я бачу, наскільки вони мене поважають і люблять! Чому, я не знаю!

Я говорю про своїх людей, про всіх. Я люблю їх, маю безмежне терпіння до них, я їх навчаю, я роблю все для них і, перш за все, я рідко кричу і ніколи, ніколи їх не обманюю.--- І вони це знають і знають, що я їм не змушую їх очікувати, --- і оскільки ця остання риса тут рідкісне явище, я завоював їхню повагу.

Мені потрібно лише загадати, -- і вони це роблять.---- Справді чудово.----- Отже, це мій перший вечір у моїй новій квартирі, новому домі, теплій великій кімнаті з багатьма рослинами, величезною, величезною Ікона і святою водою, і земляною підлогою. У кімнаті так жарко, що я сиджу в піжамі й пишу. Такого не було 5 місяців. ------ У мене зараз 2 кг цукру, стільки, що я рідко бачив щось подібне, а також хліб (ура) і «павідла», тобто яблучне варення. Уявіть, все це раптом.

Ну, Ізраель, вони все ще наполягають на тому, щоб я був відповідальним, хоча я попросив трохи часу і знову просив дати мені менш відповідальну посаду. Я все одно буду благати, щоб мені дали щось менше. По-перше, пам’ятайте, що я ніколи раніше не будував величезний арочний міст заввишки 120 футів, що я лише «спеціаліст із залізниці» (хей?...) і, крім того, я іноземець, не знайомий з місцевою соціалістичною роботою.---

Я тру очі, щоб зрозуміти це, і не можу. Будь ласка, не надсилайте мені ГРОШІ, будь ласка. Мені нічого не потрібно. Якщо буде потрібно, я дам вам знати.

 

ДЖЕРРІ