Для отримання скан-копій документів звертайтеся на електронну пошту [email protected]

21.03.1993

TZANEEN 21/3/33

My dear Aaron.

I received a few days ago, my long awaited set of the Encyclopedia Britannica, 14th Edition, published 1929. It cost me landed £43. having taken advantage of the premium on Gold some time ago existing between South Africa and England.

As this is the very latest edition, the Atlas of the USSR is very much up to-date, since it shows all new towns in existence in 1929. There is also an enormous chain of new Railways being built, the latter under construction almost predominate on the old Railways. There is also an enormous mass of all sorts of information on the country in general, and as these are, I take it, reliable, are very interesting.

However, I have had a good look at the map, and the relative distances as from Lugansk to Moscow and Lenningrad on the one hand and the distances from Nijni-Novgorod to Moscow and Lenningrad are very very interesting. The distances are given on the scale map in English miles as well continental kilometers.

The distances are approximately as following:

(а) Lugansk (which is in Ukraine Republic) is 1100 klm. or 750 miles to Moscow, or to

Lenningrad 1700 klm. and 1000 miles to Lenningrad.

(b) Nijni-Novgorod (which is in the Russian Socialist Soviet Republic, Russian proper) is 600 klm to Moscow or 400 English miles. Distance to Lenningrad 1200 klm or 800 miles, Eng.

(c) Distance from Moscow to Lenningrad, 700 klm or 400 English Miles.

These are, of course approximate distances, as far as one can make out roughly from the map. These are sufficiently interesting, and which go to prove that the distances from, Nijni-Novgorod to Leninningrad is but two thirds of what Lugansk Lenningrad would be, for the purpose of “evacuation”.

Again Nijni-Novgorod is but a short distance off the Trans Siberian Railway line, and the “Show Window” of “Railway Efficiency” in the Soviets, on the main tourist route. From Lugansk to the Black Sea, though not so very far, I suppose the Railways are not in such an efficient state as the main Siberian line, and as the shortest route and also cheapest one from Russian proper (RSFSR) to London would be via Lenningrad, and not vis the Black Sea Ports, the reason why Jerry went to Nijni is obvious.

At the expense of prolongation of his Visa for a few months, he is finding the Baltic Sea Icefree. Also on the direct and best Railway Line, as undoubtedly the further inland you get, the worse it gets. To get out at  the expiration of his Visa previously, would have been end of this month (March) which would not have been so favorable for the leaving of the country. This is my reading of it, anyhow. We shall know it in a few weeks time.

          Israel

          [signature]

21.03.1993

Цанін 21/03/33

Мій любий Аарон.

Я отримав кілька днів тому мій довгоочікуваний набір «Енциклопедії Британіки», 14-е видання, опубліковане 1929 року. Це обійшлося мені з доставкою у 43 фунти стерлінгів; я вигідно скористався ажіо, яке існувало деякий час тому між Південною Африкою та Англією.

Оскільки це найостанніше видання, Атлас СРСР дуже актуальний, бо він показує всі нові міста, станом на 1929 рік. Також будується величезна мережа нових залізничних шляхів, і їх чи не більше, ніж старих залізниць. Також подано величезну масу всілякої інформації про країну загалом, і оскільки вона, я вважаю, достовірна, дуже цікаво.

Однак я добре подивився на карту, і відносні відстані від Луганська до Москви та Ленінграда, з одного боку, та відстані від Нижнього-Новгорода до Москви та Ленінграда дуже-дуже цікаві. Відстані вказані на масштабній карті в англійських милях, а також у континентальних кілометрах.

Відстані приблизно такі:

А) Луганськ (що в Українській Республіці) - 1100 км / 750 миль до Москви, або до Ленінграда 1700 км / 1000 миль.

Б) Ніжній-Новгород (що в Російській Соціалістичній Радянській Республіці, власне Росія) на відстані 600 км від Москви або 400 англійських миль. Відстань до Ленінграда 1200 км або 800 англійських миль.

С) Відстань від Москви до Ленінграда - 700 км або 400 англійських миль.

Це, звичайно, приблизні відстані, наскільки приблизно можна визначити за картою. Це досить цікаво, і вони доводять, що відстань від Нижнього-Новгорода до Ленінграда становить лише дві третини від того, яким був би Луганськ для Ленінграда з метою «евакуації».

Знову ж, Нижній-Новгород знаходиться лише на невеликій відстані від лінії Транссибірської залізниці та «вітрини» «ефективності залізниць» у Радах, на головному туристичному маршруті. Від Луганська до Чорного моря, хоча це і не так далеко, я вважаю, що залізниці не в такому ефективному стані, як головна сибірська лінія, і найкоротший маршрут, а також найдешевший із власне Росії (РРФСР) до Лондона був би через Ленінград, а не Чорноморські порти - причина, чому Джері поїхав до Нижнього, очевидна.

За рахунок подовження візи на кілька місяців він побачить Балтійське море без криги. Він також є на прямій і найкращій залізничній лінії, оскільки, безсумнівно, чим далі ви проникаєте вглиб країни, тим гірше стає. Щоб виїхати до закінчення терміну дії його візи, це має бути цього місяця (березень), що не було б таким сприятливим для виїзду з країни. Так чи інакше, це моє бачення цього. Ми дізнаємося про все за кілька тижнів.

Ізраель